Kup-worek.pl
menu

Regulamin ochrony danych osobowych 

I.

 

Postanowienia ogólne

 

1. Administratorem danych osobowych według art. 4 pkt. 7 postanowień Europejskiego

parlamentu i Rady (EU) o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i dysponowaniem nimi jest Mark Thomson  Spol z o.o. z siedzibą w

Pardubicach.

2. Adres sprzedawcy: Sokolovská 2091, 530 02 Pardubice

email: info@kup-worek.pl

telefon: +48 503 983 841

3. Dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub

możliwej do zidentyfikowaniaosoby fizycznej. Osobą fizyczną możliwą do

zidentyfikowania jest osoba fizyczna, której tożsamość można określić bezpośrednio

lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny, imię,

lokalizacje, identyfikator sieciowy albo jeden lub kilka specyficznych czynników

określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe

lub społeczne.

4. Administrator nie wyznaczył inspektora odpowiedzialnego za ochronę danych

osobowych.

 

II.

 

Źródła i kategorie przetwarzania danych osobowych

 

1. Administrator przetwarza dane osobowe, które zostały mu uprzednio udostępnione

przez konsumenta oraz dane osobowe, pochodzące z formularza zamówień.

2. Administrator przetwarza identyfikatory i dane kontaktowe niezbędne do dotrzymania

warunków umowy.

 

III.

 

Prawne przyczyny i cele przetwarzania danych osobowych

 

1. Prawne przyczyny przetwarzania danych osobowych

 dotrzymywanie warunków umowy między konsumentem i administratorem na

podstawie art.6 akapitu 1 przepisów. b) GDPR,

 prawo administratora do wysyłania komunikatów związanych z bezpośrednim

marketingiem (udostępnianie informacji handlowych i newsletterów) według art.6

akapitu 1 przepisów. f) GDPR

2. Cele przetwarzania danych osobowych

 realizacja zamówienia złożonego przez konsumenta oraz wykonywanie praw i

obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy konsumentem i

administratorem; w celu złożenia zamówienia wymagane jest podanie danych

osobowych koniecznych do zrealizowania zamówienia (imię i nazwisko, adres, adres

email, numer telefonu, w przypadku zwrotu pieniędzy na konto, będzie wymagany

również numer konta konsumenta, w przypadku zakupu dokonywanego przez osobę

prowadzącą działalność gospodarczą albo osobę prawną należy podać również

nazwę firmy, adres pocztowy, NIP, REGON, imię i nazwisko osoby kontaktowej,

telefon, email, numer konta – ponownie w przypadku zwrotu pieniędzy ),

udostępnienie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i dotrzymywania

warunków umowy, bez udostępnienia danych osobowych nie da się zawrzeć umowy.

 wysyłanie informacji handlowych oraz wykonywanie innych działalności

marketingowych.

 w celu udoskonalenia usług wykorzystywane są pliki cookies, które służą

konsumentom do ułatwienia zakupu (łatwiejsze wypełnianie formularzy, sklep

internetowy zapamięta przedmiot włożony do koszyka nawet po wejściu na inne

 

strony internetowe), a administratorowi do mapowania czynności sklepu

(administrator dzięki użyciu plików cookies może kontrolować działalność strony

internetowej i jej funkcyjność, może również kontrolować statystyczny pomiar

odwiedzin na stronie oraz efektywność reklamy, którą posiada). Pliki cookies nie

zawierają danych osobowych, są czasowo ograniczone i regularnie usuwane.

3. Ze strony administratora nie dochodzi do automatycznego, indywidualnego

decydowania na podstawie art. 22 GDPR.

IV.

 

Długość przechowywania danych

 

1. Administrator przechowuje dane osobowe przez czas konieczny do wykonania praw i

obowiązków wypływających z umowy między konsumentem i administratorem:

 W bazie danych, przez okres trzech lata od momentu złożenia zamówienia.

Następnie dane zostają usunięte z bazy.

 Bazy danych są regularnie archiwizowane. Archiwizacje starsze niż dwa lata są

regularnie usuwane.

 Dla celów sprawozdawczości finansowej dane są przetrzymywane i archiwowane

przez okres 10 lat w systemie rachunkowym o nazwie Pohoda.

2. Po upłynięciu wyznaczonego okresu przechowywania danych osobowych,

administrator je usuwa.

 

V.

 

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy)

 

1. Odbiorcami danych osobowych są osoby i spółki

 mające udział w dostarczaniu towaru, realizacji płatności na podstawie umowy

(producent i dostawca VACS FACTORY z.o.o)

 zarządzające działalnością sklepu internetowego oraz zapewniające funkcyjność

usług świadczonych przez sklep. (współpracownicy zewnętrzni oraz członkowie

personelu zatrudnionego przez administratora, z którymi wcześniej zawarł umowę o

przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z GDPR, Smartsupp.com – komunikacja

online, Heureka Shooping z.o.o- usługa Zatwierdzona przez klientów).

2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych krają poza terytorium

EU oraz międzynarodowym organizacją.

VI.

Prawa konsumenta

1. Zgodnie z regulaminem GDPR konsument ma prawo

 dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 GDPR,

 poprawy danych osobowych według art.16 GDPR, ograniczonego przetwarzania ich

na podstawie art. 18 GDPR.

 usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 GDPR.

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21

GDPR a

 przenoszenia danych na podstawie art. 20 GDPR

2. Konsument ma również prawo złożyć skargę do Urzędu ochrony danych osobowych

w przypadku, że podejrzewa, że zostało naruszone nadane mu prawo dotyczące

ochrony danych osobowych.

 

VII.

 

Warunki zabezpieczenia danych osobowych

 

1. Administrator oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne środki techniczne i

organizacyjne służące do zabezpieczenia danych osobowych.

2. Administrator posiada środki techniczne służące do zabezpieczania systemów

przechowywania danych (W formie trudnych do złamania haseł, programów

antywirusowych i innych software’ów) i baz służących do przechowywania danych

osobowych w postaci papierowej ( w formie sejfów, systemu kamer i alarmów)

3. Administrator deklaruje, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie

upoważnione do tego osoby, z którymi administrator uprzednio zawarł umowę,

zobowiązującą do przestrzegania regulaminu dotyczącego ochrony danych

osobowych według przepisów GDPR.

VIII

 

Postanowienia końcowe

 

1. Wysyłając zamówienie przy użyciu internetowego formularza zamówień konsument

potwierdza, że zapoznał się z warunkami ochrony danych osobowych oraz zgadza

się z całą ich treścią.

2. Administrator jest upoważniony do przeprowadzania zmian w powyższym

regulaminie. Nowa wersje warunków ochrony danych osobowych udostępni na swojej

stronie internetowej, a także wyśle na podany przez konsumenta adres e-mail.

Regulamin ważny od dnia 25.5.2018