Kup-worek.pl
menu

Możliwości zapłaty

 

Bank transfer

Przelew bankowy - Przelew na nasze konto. Zazwyczaj tego samego lub kolejnego dnia roboczego otrzymujemy pieniądze i przystępujemy do kompletowania Twojego zamówienia.

 

Pobranie

Płatność przy odbiorze - Zapłacisz kurierowi, kiedy dostaniesz przesyłkę do ręki. Każda przesyłka kosztuje +4zł. Po przyjęciu zamówienia przystępujemy do jego realizacji. 

 

Dostawa

Poczta Polska

Tradycyjna paczka pocztowa doręczana przez kuriera Poczty Polskiej. Realizacja zamówienia może wynieść od 2 do 5 dni roboczych. Dostawa w ciągu dwóch dni roboczych 13zł przy opakowaniu S. Opakowania L oraz M mają dostawę darmową.

 

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.    Sklep internetowy Kup worek, dostępny pod adresem internetowym kup-worek.pl, prowadzony jest przez Dulcinea s.r.o. z siedzibą w Jabloňová 307, 570 01 Litomyšl wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Hradec Králové, Czechy Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS (spisová značka) C 39702, o kapitale zakładowym CZK 1, NIP (DIČ) CZ 061 64 030, REGON (IČO) 061 64 030.

2.    Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

Definicje

 

1.    Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.    Sprzedawca – Dulcinea s.r.o. z siedzibą w Litomyšl przy ul. Jabloňová 307, kod pocztowy 570 01, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez w Hradec Králové, Czechy Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS C 39702, o kapitale zakładowym CZK 1, NIP (DIČ) CZ 061 64 030, REGON 061 64 030.

3.    Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.    Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym kup-worek.pl.

6.    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.    Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. Formularz rejestracji jest częścią formularza zamówienia.

11.  Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13.  Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.    Adres Sprzedawcy: Dulcinea s.r.o. z siedzibą w Jabloňová 307, 570 01 Litomyšl, Czechy.

2.    Email operatora ( W celach komunikacyjnych, odsyłanie oświadczeń o odstąpieniu od umowy, usunięcie konta, itd…): info@kup-worek.pl

3.    Adres do odsyłania reklamacji: Przesyłkownia.pl, kup-worek.pl, ID 90324408, Plac Juliusza Słowackiego 1, 43–400 Cieszyn

 4.    Numer telefonu Sprzedawcy: +48 503 983 841

5.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy (IBAN):
PL29 1020 1390 0000 6002 0595 1852 (PKO Bank Polski)

6.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach podanych na stronie sklepu w sekcji Kontakt

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

b.    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu sklepu jest możliwe bez posiadania konta. Klient może stworzyć zamówienie z towarów będących w sklepie przy pomocy adresu oraz danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

2.    Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 

1.    Założenie konta w sklepie przebiega automatycznie po  zrealizowaniu pierwszego zamówienia. Operator wymaga a następnie przechowuje tylko te dane, które są niezbędne do bezproblemowego dostarczenia przesyłki. Założenie konta w sklepie przebiega automatycznie po  zrealizowaniu pierwszego zamówienia. Operator wymaga a następnie przechowuje tylko te dane, które są niezbędne do bezproblemowego dostarczenia przesyłki. 

Dane niezbędne do odesłania przesyłki mogą zostać ponownie wykorzystane wyłącznie w celu zrealizowania kolejnego zamówienia oraz pod warunkiem, że Klient wyrazi na to zgodę.

 

2.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres do wystawiania faktur i do korespondencji, mail i telefon.

3.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

4.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

5.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 

1.    zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2.    zalogować się pod referencją „Stały klient“  lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

3.    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyk” a „Kontynuuj – dostawa i spodoby płatności“;

4.    Wypełnić formularz, który składa się z danych niezbędnych do dostarczenia przesyłki na miejsce. Formularz zawiera dane odbiorcy, adres odbiorcy, dane fakturowe w przypadku, że różnią się od danych odbiorcy zamówienia, wybrany przez klienta sposób dostawy i płatności.

5.    kliknąć przycisk “Kontynuuj – podsumowanie zamówienia” oraz potwierdzić zamówienie kliknięciem na przycisk „wyślij zamówienie“.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

a.    Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa (13zł przy zamówieniu opakowania S. Opakowania M oraz L mają przesyłkę darmową.),

b.    Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa (13zł przy zamówieniu opakowania S. Opakowania M oraz L mają przesyłkę darmową.),

2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.    płatność za pobraniem - 4zł za każdą otrzymaną paczkę

b.    płatność przelewem na konto Sprzedawcy - darmowe

c.    Na mocy umowy Klient ma możliwość wybrania płatności za pośrednictwem faktury z 14 dniowym terminem spłaty.

3.    Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.    W przypadku wyboru przez Klienta:

a.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, produkt zostanie wysłany dopiero po pokryciu rachunku.

b.    płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.    Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.    Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.    Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.    W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.    Zarówno konsument jak i sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy kiedykolwiek przed odesłaniem towaru.Zarówno konsument jak i sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy kiedykolwiek przed odesłaniem towaru.

6.    Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W celu uproszczenia komunikacji należy podać datę zakupu, numer umowy, numer konta oraz wybrany sposób dostawy.

7.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.

8.    W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

9.    Skutki odstąpienia od Umowy:

a.    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.    Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.    Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.     Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g.    Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 

1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.    W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3.    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

4.    Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

6.    Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać pod adres podany w §3 art. 3.

 

7.    W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możli wości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

2.    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

a.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą

c.    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.   Konsument jest uprawniony do kontroli danych osobowych, które rejestruje o nim sprzedawca, może następujące dane zmienić lub pisemnie sprzeciwić się ich przetwarzaniu.

4.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

5.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1.    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem

3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

4.    Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Warunki reklamacji

Chcę zwrócić – reklamować towar? Co teraz?

Procedura reklamacji 


1. Prosimy o pobranie formularza reklamacyjnego we formacie pdf. lub doc. Następnie należy go wypełnić i wysłać na meil info@kup-worek.pl oraz w wydrukowanej formie również włożyć do reklamowanej paczki, którą Państwo wracają. Dzięki temu poznamy, że otrzymana paczka należy do Państwa.

 

2. Reklamowany towar należy staranie zapakować, aby nie uległ zniszczeniu podczas podróży i wysłać pod adres podany w punkcie 1. Towar nie musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu. W opakowaniach z towarami, które nie zostały reklamowane drogą elektroniczną, należy umieścić treść reklamacji.

 

 3. Reklamowany towar należy wysłać pod adres: 

Przesyłkownia.pl, kup-worek.pl, ID 90324408, Plac Juliusza Słowackiego 1, 43–400 Cieszyn

 

 

4. Bezwłocznie zajmiemy się Twoją reklamacją. W przypadku zwrotu pieniędzy, wystawimy poprawiony dokument podatkowy. W celu odzyskania utraconej kwoty, należy dodać do treści reklamacji numer konta. 

Uwagi

i reklamacje

Warunki reklamacji


Szczegółowe warunki, konieczne do wysłania reklamacji znajdują się w regulaminie sklepu internetowego. (§11).

 

W przypadku zwrotu towaru z 14 dniową możliwością nie uwzględniania powodu reklamacji wybierz Oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Informacja nie dotyczy klasycznych reklamacji.

 

Producent może zaakceptować odstąpienie od umowy od trzech miesięcy od momentu jej zawarcia.

 

 

W przypadku worków do odkurzacza, producent toleruje zwroty napoczętych opakowań, w których brakuje wyłącznie jednego worka: kupiony towar trzeba wypróbować. 

Napisz do nas


W przypadku jakichkolwiek niejasności, napisz do nas. Nasz punkt obsługi klienta jest tutaj dla ciebie:

e-mail: info@kup-worek.pl

Tel: +48 503 983 841